புழு கியர்

  • புழு கியர்

    புழு கியர்

    மதிப்பிடப்பட்ட வேக விகிதம் வெவ்வேறு தரநிலைகளின் உள்ளீட்டு முறுக்கு விகிதத்தை சந்திக்க முடியும்
    அளவு:DN 50~DN 1200

    ஐபி விகிதம்: ஐபி 67