வீடியோக்கள்

வேஃபர் பட்டாம்பூச்சி வால்வு

TWS பெனுமேடிக் ஆக்சுவேட்டர்

U வகை பட்டாம்பூச்சி வால்வு

கியர்பாக்ஸ் கொண்ட வேஃபர் பட்டாம்பூச்சி வால்வு

மீள் வாயில் வால்வு

பள்ளம் கொண்ட பட்டாம்பூச்சி வால்வு

விசித்திரமான விளிம்பு பட்டாம்பூச்சி வால்வு

Flanged நிலையான சமநிலை வால்வு,TWS வால்வு

காற்று வெளியீட்டு வால்வு, TWS வால்வு

TWS வால்வு அறிமுகம்

TWS வால்வு அறிமுகம் 2019

TWS வால்வு அறிமுகம் 2018

மென்மையான இருக்கை செதில் பட்டாம்பூச்சி வால்வு

C95400 லக் பட்டாம்பூச்சி வால்வு

பின்னோக்கி தடுப்பான், TWS வால்வு

பட்டாம்பூச்சி வால்வு,TWS வால்வு

TWS வால்வு அறிமுகம் 2020